فرصتی برای آموزش بیش تر

فرصتی برای آموزش بیش تر - لغات دروس فارسی پایه چهارم

علیرضا عبدالهی قناتی
فرصتی برای آموزش بیش تر

لغات دروس فارسی پایه چهارم

معنی لغات دروس یک ودو،سه (3-2-1)            

چهره : صورت  رخ           کنجکاو :کسی که می خواه دلیل هر چیزی را بداند                  عاجز : ناتوان

غّرید : فریاد زد                             فعّال : پر کار                                                    ابداع : چیز تازه درآوردن                  

دانا : کسی که بسیارمی داند.                    اندیشه : فکر                                       اطفال: جمع طفل  بچّه        

قامت : اندازه بلندی  قد                    زیستن :  زندگی کردن                                               لبریز : پر ، لبالب

لطف : مهربانی                       جستن : تلاش کردن           مختصر : کوتاه،  خلاصه

دمی : لحظه ای               راضی : خشنود                 قوّه :   نیرو ، قدرت

نهان : نا پیدا                   شوق : علاقه                        اعتماد : تکیه کردن

ذوق : سلیقه              استعداد :توانایی کاری را داشتن          حرفه : شغل، کار

پیوسته : مدام  همیشه            کنج : گوشه            اختراع : پدید آوردن چیز تازه و نو

قفقاز : یکی از شهرهای روسیه             بردباری : صبر           ابتکار : اولی چیزی را در یافتن

اولیا : جمع ولی              دعوا : برخوردکردن با یکدیگر نزاع          مجتمع : محل جمع شدن

عادت : خوگرفتن            لهجه : زبان ، طرز سخن گفتن            قول : گفتار  سخن

تحمّل : بردباری                   عیب : نقص  بدی                گله : شکایت

نصیحت : پند  اندرز               با صفا  : سرسبز وخّرم          کی : چه وقت

بید : بود                         سرمشق :  الگو                   پسرک : پسر کوچک


معنی لغات درس چهارم            معنی لغات درس روان خوانی        اعلام : آگاه کردن

  نژاد : اصل ، نسب             منتظر : چشم به راه کسی بودن       مظهر : جای آشکا رشدن      بهره : سود ، فایده               امن  :  آسایش ، آرامش        مقدّمه : اوّل هر چیز   

  بهره مند : چیزی که سود داشته باشد                       التماس : درخواست و طلب چیزی از کسی                       کوشید : تلاش کرد

  فقر : نداری ، بی چیزی               بی اعتنا :  بی توجّه بودن به کسی یا چیزی          نا امید : مایوس

  نظر: عقیده                    مطمئن : آسوده خاطر                                    هرگز : هیچگاه

  صد مه : آسیب ، زیان                          سعی : تلاش ، کوشش                       معنی لغات درس ششم

  محیط زیست : محیط زندگی                   مصیبت : سختی و رنج                     موقع : وقت ، زمان

  دعوت :خواندن ، فرا خواندن کسی یا چیزی به جایی                   رفیق : دوست                قایم : پنهان و مخفی شدن

  مذهب :راه ،روش ، کیش                         هیکل : اندام ، قد ، قیافه                     نوه : فرزند پسر یا دختر

  محترم :کسی که احترام او لازم است ، گرامی                               لعنتی : دشنام ونفرین


معنی لغات درس پنجم             

          پیمان : شرط ،عهد ، قرارداد                          گشایش : باز شدن جایی                                قیافه : اندام

  ملل : جمع ملّت                           رژه : به صف رفتن                                عجله : شتاب

  ملّت  :گروه مردم یک کشور                      میزبان : مهمان دار                          محض : خالص بودن

   همواره : همیشه ، پیوسته                         مشعل : شعله ی آتش                                   خجالت : کم رو بودن

  تمّدن : شهر نشین شدن                               رقابت : هم چشمی                                               اصلا : هرگز

  پیشتاز :کسی که بیش از دیگران  به دشمن حمله می کند          بیاموزند  : یاد بگیرند              قول : سخن  ، گفتار

 عضو:  اندام ، کارمند یک جا بودن               دو بنده : لباس مخصوص کشتی                     آهسته : آرام ، یواش

 پیشنهاد : طرح و نقشه                        حریف : همکار ، طرف مقابل در یک مبارزه   سراغ  : دنبال

 زینت : آنچه با آرایش کنند                                 فرصت : وقت مناسب                   راز : سّر ، حرف دل

 وابسته : مربوط ، منسوب                  شجاعت : دلیری ،                      مواظب : نگهداری


معنی لغات هفتــــــــم                                                هماهنگ  : یکنواخت  ، موافق

    بیندیشیم : فکر کنیم                                                        عالم : دنیا ، جهان

    آغوش : بغل                                                                            ملا قات : یکدیگر را دیدن

    وبال : سختی ،عذاب                                                                    پچ پچ : سخن زیر لب و آهسته

    تنگ : باریک وکم پهنا                                                            غریب :  دور ، دور از وطن

    اشک : قطره آب چشم                                                            قریب : نزدیک

    انتظار : چشم به راه  بودن                                                           خیال : پندار ، گمان ، وهم

    تعارف : یکدیگر را شناختن ، چیزی را به هم پیش کش کردن                 محال : غیر ممکن بودن

    احترام :  گرامی داشتن ، بزرگ شمردن کسی                        یادگار : اثر و نشان که کسی ازخود باقی بگذارد

    مهاجر : هجرت کننده ، کسی که از وطن خود دور می شود                    قصّه : داستان

    ایثار : سود دیگری را بر سود خود مقّدم داشتن                                    غصّه : غم ، اندوه

    یاری : کمک کردن                                                                                کتبی : نوشتن چیزی

    هدیه : تحفه ، ارمغان                                                                شفاهی : سخنی که رو به رو گفته شود


معنی لغات درس دو کاج                        معنی لغات درس هشتــــــــــم

خطوط : جمع خط                                                             مسائل : جمع مسئله         

 رهگذران : عابران                                                                لج : عناد ، مخالفت

 تازیانه : شلاق                                                                              وادار : مجبور کردن

 تا مل : فکر کردن ، اندیشه                                                 ایجاد : بوجود آوردن

تحمّل : برد باری ، صبر                                                       عدالت : دادگر ، انصاف داشتن

بیزاری : آزرده ، روی گردان شدن از چیزی                                          هرج ومرج : درهم بر هم ، به هم ریخته

طاقت : توانایی ، قدرت                                                           عصبانی : ناراحتی

 بینوا : فقیر ، بی چیز                                                        معنی لغات درس نهـــــــــــم       

 قامت : بلندی                                                                        دادشان : فریاد شان

 عازم : قصد کننده ،                                                             نوه : فرزند دختر یا پسر

 مرمّت : تعمیر کردن                                                        وضو : شستن دست ورو برای نماز

سنگدل : بی رحم                                                            خمیر : آرد گندم که با آب آمیخته شود               

                                                                                  تفریح : شادمانی کردن ، شادمانی

  معنی لغات درس رنــــــج وگنـــــج                منتظر : چشم به راه کسی بودن

جاودانی : همیشگی                                                           درمانده : عاجز ، ناتوان

دانا : کسی که زیاد می داند                                               مرتّب : با نظم و ترتیب

 خفت : خوابید ( مرد)                                                     سراغ : پرسش از جا و مکان کسی

 میراث : مالی که از مرده برای ورثه باقی می ماند                                سکوت : خاموشی

پیشینیان : گذشتگان ، رفتگان                                                              محلّه : کوی ، برزن ، قسمتی از یک شهر

پزوهیدن : جست و جو کردن                                                                غصّه اش گرفت : ناراحت شد

کشتگه : زمین کشاورزی                                             چکّه می کرد : آب اندک که از جایی یا چیزی بچکد

برکنید : شخم بزنید.                                                                 پیچید : پیچ و تاب خوردن

پوران : پسران                                     صرفه جویی  : اسراف نکردن ، به اندازه ی نیاز استفاده کردن

کاویدن : کندن زمین برای یافتن چیزی                                   دم : نفس کشیدن

قضا : تقدیر و حکم الهی                                                         حوض : ابگیر

برخاست : بلند شد                                                      قهر : غلبه کردن ، چیره شدن

گنج : پول و طلائی که در یک جا پنهان کنند                                                  

گاو آهن : آلت و وسیله ای برای شخم زدن زمین                                                                      

رنج : زحمت

 دهقان : کشاورز                                                                        


معنی لغات درس یــازدهــــــــــــم                                        

  پژوهیدن :جست وجو کردن                                                      تجویز : اجازه دادن

هیجان : اضطراب ، به جوش وخروش آمدن              اعضا : جمع عضو           بهبود : خوبی ، تندرستی

 انتظار : چشم به راه کسی بودن         احضار : فراخواندن ، حاضر کردن              تحقیق : جست وجو کردن

تهیّه : آماده کردن                           بالین : بستر ، بالش                               لاغر : ضعیف ،

موضوعی : مطلبی که در باره آن بحث شود               لطف : مهربانی                      فرصت : وقت مناسب   

اطلاّع : آگاهی یافتن                        طبیب : پزشک                            چاق : فربه ، تنومند

اخبار : جمع خبر                                                                  ذبح : سر بریدن حیوان

آرامگاه : قبر ، گور                                                        ساطور : کارد بزرگ

 مراجعه : رجوع کردن ، باز گشتن                                   کارد : چاقوی بزرگ

 اقوام : جمع قوم                                                            وانمود : نشان دادن

 مطالب : جمع مطلب


       معنی لغات درس دوازدهــــــــــــــــــــــــم               

  لیز : زمینی که نمناک و لغزنده باشد                            حدود : جمع حد                                                             

سرگردان : اواره ، سرگشته                                قرن : صد سال را یک قرن گویند

اختراع : چیز نو ساختن                                       خیال : گمان ، پندار ، وهم

 اکتشاف : کشف شدن                                         دلیر : دلاور ، شجاع

 حدس : گمان بردن                                               شریف : بزرگوار


معنی لغات درس سیزدهم

 سحری : اوّل سحر                                           زکات : آنچه به حکم شرع به درویش و مستحق دهند

فطر  : شکافتن ، گشایش روزی                             منتظر : چشم به راه بودن

 رویت : شناختن ، مشاده کردن                  فطریه : آنچه در روز عید فطر نقداَیا جنساَ طبق دستور شرع به مستحقان دهند واجب است

 حس : دریافت                                 البتّه : مسلماَ ، هر آینه

 غلت : غلت خوردن ، غلتیدن                        مرحمت : لطف ، مهربانی

 گوش نواز : نوازنده ی گوش                            عبارت : شرح ، تفسیر

 جلب : کشیده شدن ، توجه داشتن                سر آفرازی : فخر ، بزرگی  ، شرف

 عید : روز جشن و شادی                               توضیح : روشن و پیدا کردن

 خوشایند : دل پذیر                       عیدانه : عیدی

 برخاستن : بلند شدن


 معنی لغات درس علم وهنر : ص 92

 افتخار : نازیدن                                 معرفت : شناختن

 محنت : رنج ، بلا ، آفت                        ابد : استمرا یافتن ، همیشگی ، جاودان


معنی لغات روان خوانی ص: 93

 رنجور : بیمار ، درد مند ، ناتوانی                                         التماس :  جستن چیزی

 سابق : پیشین ، پیش                                                      احمق : نادان

 کمین : پنهان شدن به قصد دشمن و ناگاه به در آمدن                      اوضاع : جمع ،وضع

 ذخیره : پس انداز                                                                    انتقام : شمشیر کشیدن به دشمن                         

 قیافه : چهره ، سیما ، صورت ، اندام                                           مطمئن : آسوده خاطر  ، آرامنده

 ماتم زده : اندوه                                                                              مکر وحیله : فریب ، خدعه ، ریا

 راضی : خشنود شونده                                                                     خیانت : ناراستی ، عذر ، مکر ، حیله

 صیّاد  : شکار چی                                                                            سزای : شایسته

 سراغ : نشان واثر ، خبر یافتن از چیزی

 عقیده : هر چیزی که شخص ّه آن اعتقاد دارد


معنی لغات درس چهاردهم

دفاع  : دفع کننده ، دور کردن                                                 سپر : مانع قرار دادن

عصر : روزگار                                                                      اصابت : برخورد کردن تیر به نشانه

عاشورا: روز دهم محرّم                                                          فداکار : آنکه خود یا مال خویش را فدا کند

شهادت : شهید شده ، کشته شدن در راه خدا              جانباز : کسی که با جان خود بازی کند و آن را در معرض خطر اندازد

تاب : توان ، توانایی                                                               شجاع : دلیر

یاری : اعانت ، کمک                                                               صبر : شکیبایی

 زخم جراحت ، مجروح شدن                                                    پایداری : مقاومت ، استقامت

 التماس : جستن چیزی                                                          آتشین : منسوب به آتش

 عمّه خواهر پدر                                                                   رسوا : بی آبرو ساختن کسی

 عمو : برادر پدر                                                                    سر بلندی : سرافرازی

 می درخشید: می تابید ، پرتو افکندن                                         رستگاری : آزادی ، رهایی

 نجات : خلاص ، رهایی                                                           یاد آوری : تذکر دادن به کسی ، به یاد انداختن چیزی که فراموش کرده باشد.

معنی لغات درس پانزدهم

شور : هیجان                                                               قلمدان : جای قلم

شوق : رغبت ، میل                             کاوشگران : کسانی که برای یافتن چیزی جای را حفر مکنند

موزه : جایی که گنجینه را درآن جا نگه داری میکنند                        باستان شناس :

اشتیاق  : ارزومند چیزی شدن                                           قرن: صد سال را یک قرن گویند

 ظروف :  جمع ظرف                                                         تذهیب : طلا کاری شده

 میراث فرهنگی :                                                             متعلق : وابسته ،

 باستان :  قدیمی ،کهن ، دیرینه                                          آبگینه : شیشه

 مراقبت : مواظبت  ،  نگهداری                                          پاسداری : نگهداری ، مراقبت

 یادگاری :آنچه برای یاد بود و یادگارو یاد آوری باش


معنی لغات درس شانزدهم

گلگون :   سرخ رنگ                                                                 تحقیر: کوچک شمردن کسی

موج می زد: کوهه زدن آب                                                       سامان: نظم وآراستگی

 تورانیان : مردمان آسیای مرکزی                                 سر پنجه : پنجه دست ،

 ناامید    آن که امید ندارد                                                  ماهر : استاد

 ننگ :   شرم ، حیا                                                              بی تابی: بی قراری

 آشتی :     صلح                                                                  قامت : بلندی ، اندام

 خاور : مشرق                                                               رشید : دلیر ، شجاع

 باختر:   مغرب                                                                  نقص: بدی ، عیب

 گام: قدم

 کام :   دهان                                                                           نگریست : نگاه کرد

 تیز بال :  تیز پرواز                                                             بامداد: صبح ، وقت صبح

تناور :  شخص قوی جثه تنومند و قوی                                                 نیمروز : ظهر

زمزمه :  آهسته خواندن چیزی                                                                  


معنی لغات درس هفدهم

منظره :  هر چیزی که بدان بنگرند                                                فضا :  میدان ، عرصه ، زمین وسیع

 بنای :  عمارت ، ساختمان                                                           شگفتی: تعجب

 تحسین:  آفرین گفتن ، مرحبا                                                   وامی دارد : مجبور می کند

 با شکوه :    عظمت ، بزرگی                                                        نام آور: مشهور ، نامدار

 دامان :  کناره و حاشیه ی چیزی                                                پرورده : پرورش یافته

 آثار :   جمع اثر                                                                          استخراج : بیرون آوردن

 هشیار :    بیدار ، دانا                                                                 اندیشه بیدار: آگاه

 پشتکار :   پایداری                                                                     بها : قیمت هر چیز

 مقدّس :   پاک                                                             

امانت : راستی ، ضد خیانت


معنی لغات درس هیجدهم

 لطافت: نرمی نازکی                                                مهر مادری : محبت مادری

 باز می یابد : پیدا می کند                                        همتا : همجنس  ، همزاد

 جامه : لباس                                                       بی پروا : بدون ترس ، دلیر شجاع

 مرّمت : تعمیر کردن                                              آسودگی : آرامش

 بیاموزند : یاد بگیرند                                             دشواری : سختی ، مشکل

 ماده : مقابل نر                                                   کم یاب : نادر ، چیزی که کم پیدا شود

 معتدل : جایی که نه سرد باشد نه گرم                     کوچ :مسافرت کردن

 جنب و جوش : فعالیّت

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ | 7:48 | نویسنده : علیرضا عبدالهی قناتی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.