فرصتی برای آموزش بیش تر

فرصتی برای آموزش بیش تر - مخالف كلمات ( متضاد ) / هم خانواده ي كلمات مترادف كلمات( هم معني )

علیرضا عبدالهی قناتی
فرصتی برای آموزش بیش تر

مخالف كلمات ( متضاد ) / هم خانواده ي كلمات مترادف كلمات( هم معني )


مخالف كلمات ( متضاد )

هنرمند =   بي هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بي نياز = نيازمند  

پست = بلند / تاريك = روشن  / ضعيف = قوي / كم هوش = باهوش /غمگين = شادمان  /         / ناتوان =توانا/

شب = روز    /  بالا = پايين  /   زشت = زيبا    /جوان = پير   / خشك = خيس/

خنده = گريه  /  خوبي = بدي     /  ترسو = دلير    / محروم = بهره مند   خندان = گريان  / 

دير = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنايي = تاريكي سياه = سفيد/

گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بيگانه = آشنا   /  ويران = آباد  /  كم = زياد/

زندگي = مرگ     /   آغاز = پايان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقير/

به آرامي = به تنديناپسند = پسنديده  / خير = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/

تند = آرام    /  سيراب = تشنه   /   كوتاه = بلند    /   كهنه = بلند     /   جديد = كهنه/

دشمنان = دوستان   / جانور اهلي = جانور وحشي / خشك : خيسگفت : نگفت            آشنا : نا شناس/

هم خانواده ي كلمات

تابش : تابنده – تابان –تابندگي      //   تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت  

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت - جامع / حاصل : تحصيل – محصول – محصل حصول  

حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس       

حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك - متحرك/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات      

زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت

شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم

فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد

كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب        /      كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق   /   ميلاد : مولود – ولد - ولادت

ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظيم

جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت -تحقيق

مترادف كلمات.( هم معني )

آخر:     پايان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / كاهل : تنبل -سست

آرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بي خرد    /      ثروت : مال - دارايي

آشكار :    نمايان –پديدارپاييز : خزان – برگ ريزان     /   حرفه : پيشه – شغل

آغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده - لبخند   /    دانا : دانشمند -عالم

آموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : انديشه - خيال   /   ماجرا : پيشامد - حادثه

آهسته –آرام – يواش     / دانه : بذر – تخم   /    صريح : آشكار - روشن

جمع : گروه – دسته     /   پايه :  اساس – بنياد  / آيين : دين - مذهب 

جاهل : نادان – بي عقل   /  آرمان : اميد – آرزو /  پروا : ترس -هراس

آهنگ : صدا – آواز  /   بچه : كودك –طفل   /  بسيار : زياد - فراوان

بامداد : صبح – سحر   /  دلير : شجاع – بي باك  / راز : سر – رمز

كهنسال : پير – سالخورده     /  ديار : سرزمين – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغات

اجر : مزد –پاداش/   ثمره : ميوه – نتيجه   / بدرود : وداع  -  خدا حافظتاريخ : جمعه یکم دی ۱۳۹۱ | 21:38 | نویسنده : علیرضا عبدالهی قناتی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.